شرایط ثبت نام خودرو

  • معرفی نامه از سازمان مربوطه
  • بازگشایی حساب نزد بانک رسالت
  • ارائه سفته دو برابر قیمت خودرو
  • دو قطعه عکس
  • کپی کارت ملی و شناسنامه

تسهیلات پرداختی بر حسب نوع و قیمت خودرو می باشد .